کارت UHF سفید
مشخصات

طول کارت85.7mm * عرض کارت 54.3mm

ضخامت: mm 0/8 - 0/9 mm 

برد از 1m - 4m ( متناسب با نوع کارتخوان )

فرکانس : 860-960MGHz

:کاربرد

...کارت شناسایی، حضور  غیاب، کنترل دسترسی ، پارکینگ و