کارت ICODE SLE
مشخصات

ضخامت: W*H=85,7 mm x 54,03 mm