کارت ترکیبی UHF+HICO
مشخصات

طول کارت85.7mm * عرض کارت 54.3mm